OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1
   

شهرداری بوشهر
بوشهر
شرکت دهکده سبزپوش


»»            شماره قرارداد: 2942

»»            تاریخ عقد قرارداد: 94/02/15

»»            نام کارفرما: شهرداری بندر بوشهر

»»            موضوع قرارداد: جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و لایروبی و شستشوی کانالها

»»            مدت قرارداد: 28ماه

»»            تاریخ شروع پروژه: 94/02/17

»»            تاریخ پایان پروژه: 96/06/17


title-leftپروژه بوشهر title-right
bg-corner bg-corner